Anbi


 

ANBI Netwerk voor Nieuwkomers Rhenen

De Stichting is bij besluit van 14 november 2016 door de Belastingdienst vanaf 6 september 2016 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

 

Algemene gegevens

Stichting Netwerk voor Nieuwkomers

Naam: Stichting Netwerk voor Nieuwkomers

Ook genoemd: NVN Rhenen

Postadres: Achterbergsestraatweg 10L, 3911 CT  Rhenen

RSIN: 856701439

 

Doelstelling

Het opzetten, uitvoeren en coördineren van sociale initiatieven voor nieuwkomers in de gemeente Rhenen, zodat zij wegwijs worden in de Nederlandse samenleving en zij geholpen kunnen worden om zo snel mogelijk een eigen, zelfstandig nieuw leven op te bouwen.

De sociale initiatieven geschieden ongeacht politieke, godsdienstige of andere overtuiging en ongeacht afkomst naar ras, sekse, sexuele geaardheid, huidskleur, taal of land van herkomst of behorende tot een bepaalde sociale groep.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

 

Het Netwerk voor Nieuwkomers (NvN) is een initiatief van een groep mensen uit Rhenen.

Door de inzet van vrijwilligers wil het NvN nieuwkomers ondersteunen in het opbouwen van een zelfstandig leven.

Met ‘nieuwkomers’ bedoelen we iedereen die in de gemeente Rhenen, inclusief Achterberg en Elst komt wonen. Hierbij gaat onze bijzondere aandacht uit naar vluchtelingen. 

 

Om dit doel te bereiken is de stichting op 6 september 2016 opgericht.

 

 

Visie en missie

 

Door de inzet van vrijwilligers wil het NvN nieuwkomers ondersteunen in het opbouwen van een zelfstandig leven.

Daarmee werken wij tevens aan het vergroten van de acceptatiegraad van de nieuwkomers door de bewoners van Rhenen.

 

Het NvN is een vrijwilligersorganisatie en wil dat ook blijven. Daarom werken wij aanvullend op professionele organisaties en zullen hun taken niet overnemen. Zo nodig zullen wij u doorverwijzen.

 

Activiteiten 2022

 

Aantal actieve vrijwilligers : 43

Aantal nieuwe hulpvragers aan een taalmaatje gekoppeld: 11

Regelmatige verspreiding van een nieuwsbrief voor vrijwilligers en partners.

In April is het “netwerk voor jonge vrouwen” opgericht. Hieruit is een creatieve middag uit voort gekomen die regelmatig gehouden wordt. Deze wordt goed bezocht en blijkt zeer laagdrempelig te zijn voor zowel de nieuwkomers als de vrijwilligers. In mei en september is er een vrijwilligersavond georganiseerd en er is een informatieavond geweest voor Taalmaatjes i.s.m. Jobhulpmaatje om nieuwkomers beter te kunnen helpen op weg naar werk.

In het laatste kwartaal is er weer een Basistraining taalvrijwilligers gegeven.

Om het Netwerk voor Nieuwkomers onder de aandacht te blijven brengen stonden wij samen met het Taalhuis met een stand op de Cuneramarkt in Rhenen en bij het Dorpsfeest in Elst. Er is een flyer verspreid i.s.m. Jobhulpmaatje om meer vrijwilligers te werven, met positief effect.

De coördinator heeft persoonlijk bij al onze vrijwilligers de vrijwilligersattentie afgegeven.

De coördinator woont het Steungroepoverleg Taalhuis en het Multidisciplinair Overleg Inburgering bij. Ook nam zij deel aan de netwerkbijeenkomst van alle informele partners binnen de gemeente.

 

Fondsenwerving

De stichting verwerft financiële middelen waarmee nieuwkomers geholpen kunnen worden door middel van fondsenwerving en donaties.

 

ANBI-status

De Stichting heeft de ANBI-status aangevraagd en zal zorg dragen voor de bijbehorende (publicatie) verplichtingen. Zowel het bestuur als de coördinatoren en de in te zetten vrijwilligers verrichten arbeid op vrijwillige basis en ontvangen derhalve geen salaris.

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

De bestuurders ontvangen geen beloning, ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Vertrouwenspersoon

 

Financiële verantwoording

U kunt met onderstaande links de jaarcijfers downloaden van het betreffende jaar

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022