Anbi


 

ANBI Netwerk voor Nieuwkomers Rhenen

De Stichting is bij besluit van 14 november 2016 door de Belastingdienst vanaf 6 september 2016 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

 

Algemene gegevens

Stichting Netwerk voor Nieuwkomers

Naam: Stichting Netwerk voor Nieuwkomers

Ook genoemd: NVN Rhenen

Postadres: Achterbergsestraatweg 10L, 3911 CT  Rhenen

RSIN: 856701439

 

Doelstelling

Het opzetten, uitvoeren en coördineren van sociale initiatieven voor nieuwkomers in de gemeente Rhenen, zodat zij wegwijs worden in de Nederlandse samenleving en zij geholpen kunnen worden om zo snel mogelijk een eigen, zelfstandig nieuw leven op te bouwen.

De sociale initiatieven geschieden ongeacht politieke, godsdienstige of andere overtuiging en ongeacht afkomst naar ras, sekse, sexuele geaardheid, huidskleur, taal of land van herkomst of behorende tot een bepaalde sociale groep.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

 

Het Netwerk voor Nieuwkomers (NvN) is een initiatief van een groep mensen uit Rhenen.

Door de inzet van vrijwilligers wil het NvN nieuwkomers ondersteunen in het opbouwen van een zelfstandig leven.

Met ‘nieuwkomers’ bedoelen we iedereen die in de gemeente Rhenen, inclusief Achterberg en Elst komt wonen. Hierbij gaat onze bijzondere aandacht uit naar vluchtelingen. 

 

Om dit doel te bereiken is de stichting op 6 september 2016 opgericht.

 

 

Visie en missie

 

Door de inzet van vrijwilligers wil het NvN nieuwkomers ondersteunen in het opbouwen van een zelfstandig leven.

Daarmee werken wij tevens aan het vergroten van de acceptatiegraad van de nieuwkomers door de bewoners van Rhenen.

 

Het NvN is een vrijwilligersorganisatie en wil dat ook blijven. Daarom werken wij aanvullend op professionele organisaties en zullen hun taken niet overnemen. Zo nodig zullen wij u doorverwijzen.

 

Activiteiten 2016

 

2016 zal worden gebruikt om NvN in Rhenen op de kaart te zetten, als ook om de organisatie verder vorm te geven. Daarbij valt te denken aan de structuur en samenwerking binnen de stichting, het verder ontwikkelen van het coördinatorschap en te zorgen voor een duurzame vrijwilligersorganisatie voor NvN.

Het bestuur zal de financiële structuur van de stichting verder vormgeven en rekening en verantwoording afleggen aan geldgevers en betrokken belanghebbenden.

Het werk van de stichting en haar vrijwilligers onder de aandacht brengen van lokale partijen door het maken van gerichte afspraken en het gebruik maken van lokale media; eveneens door het tussentijds informeren van belanghebbenden.

Er zal onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden om samenwerking met lokale partners te zoeken. Te denken valt daarbij, noch exclusief noch uitputtend, aan bestaande vrijwilligers(-organisaties) die delen van onze VluchtelingenWerk Oost Nederland, de Bibliotheek, Gemeente Rhenen, scholen, maar ook Voedselbank, Schuldhulpmaatje en het noodfonds.

 

Concreet zijn we de volgende activiteiten aan het vormgeven en uitrollen

 

Taalmaatje, om de Nederlandse taal te leren.

 

Gastgezin, om de Nederlanders en hun cultuur te leren begrijpen.

 

Gezelligheid, contact met andere mensen is gezellig en geeft betekenis aan het leven.

 

Helpende handjes, echt helpen bij praktische problemen.

 

 

Fondsenwerving

De stichting verwerft financiële middelen waarmee nieuwkomers geholpen kunnen worden door middel van fondsenwerving en donaties.

 

 

ANBI-status

De Stichting heeft de ANBI-status aangevraagd en zal zorg dragen voor de bijbehorende (publicatie) verplichtingen. Zowel het bestuur als de coördinatoren en de in te zetten vrijwilligers verrichten arbeid op vrijwillige basis en ontvangen derhalve geen salaris.

 

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

De bestuurders ontvangen geen beloning, ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Vertrouwenspersoon

 

Financiële verantwoording

U kunt met onderstaande links de jaarcijfers downloaden van het betreffende jaar

2016

2017

2018

2019

2020

2021